Wi-Fi 喇叭靚聲親民價

Wi-Fi 喇叭靚聲親民價

a5c24aeb6135c66f3e288829041ffe1716f2f936.jpg

由 Philips 出第一隻主打靚聲嘅喇叭產品開始,Funky 仔就估到佢會行呢條路,不過係估唔到無乜牌子跟佢行啫,呢款可以用 Wi-Fi 連接嘅喇叭,限制低過藍牙好多,仲要本身聲靚又可以幾個一齊用,最緊要個價比同級產品平成半,各項功能都滿足到 Funky 仔嘅需要,雖一問題係在下無咁大地方,滿足返佢啫。

查詢:Smart Digital(9028 6078)

標籤 Fidelio, Philips, Wi-Fi
分類 影音