<Are You “Kid/Coding?”>

<Are You “Kid/Coding?”>

話說大家都知香港多怪獸家長(其實怪獸家長邊有分地區㗎哩!),要啲小朋友精通琴棋書畫、游水踢波都不突止,不過除咗呢啲之外,嚟緊小朋友可能又多樣嘢要「好好學習」喇,呢樣就係 Coding 囉!事關 Code Babies 所賣嘅圖畫書,係主攻各類 Coding 嘅,而且佢個口號「It’s never tooearly to develop!」,咁即係叫怪獸家長們,愈早「開發」小朋友就愈好啦!

p03

跟住編者就幻想……如果真係咁嘅話,會唔會有一日,我個小朋友同我講嘅嘢係一堆 Code,而唔係廣東話、英文……甚至乎小朋友之間面對面都係用講「Code」嚟溝通……

「Are you kidding?」

「Of cos not coding~」

p01

不過 Code Babies 嘅圖畫書,表達手法係幾有趣嘅,比小朋友當學 ABC 咁睇吓、指吓、講吓都絕對無壞;總之,編者覺得小朋友學習要適量、適時同適合:即係唔好過量,唔好太長時間、太密集,同埋係要佢有興趣嘅,否則 Over 晒的話,適得其反,對小朋友都唔係好事!