更多

  【Market Trend】企業邁向混合雲端的成敗關鍵

  【場料】 買 Shure AONIC 50 無線降噪耳筒送誠品禮券

  要做文青耳筒掛頸同手執書本都缺一不可,所以廠商做推廣都要搵吓噱頭,好似 Shure 香港代理就明白呢個道理,早前買 AONIC 3 送誠品禮券優惠反應好好,於是再推出加碼優惠。

  【場料】 放舊 iPhone 升級 12/12 Pro 街場二手收機價位多少?

  iPhone 12 跟 iPhone 12 Pro 終於正式開售,這次手機除改用全新設計,又加入 5G 功能,讓不少果迷心思思想升級。而在買入新手機同時,相信亦有不少果迷考慮放售手中舊 iPhone 以補貼機價,近日像旺角先達等街場,二手回收價目更新漸趨頻密,想放機的話就要留意報價時間是否及時。

  供應鏈緊張 20GB RTX 3080 、 16GB RTX 3070 相繼難產?

  較早前曾有消息指 NVIDIA 計劃在 12 月推出 20GB 版 RTX 3080 和 16GB 版 RTX 3070 ,不過另一間外媒 PCMag 就指這兩款新卡可能未正式公布就要胎死腹中,原因與 RTX 3080 長期供應不足有關。

  作者:NTT Communications Managed Services 解決方案總監 Dave Scott

  邁向雲端乃企業數碼轉型不可或缺的一部分,但企業應如何選擇最合適的雲端種類呢?眾所皆知,公共雲端有助提升企業靈活性,加快產品推出速度;私有雲端則讓企業擁有較大控制權,安全性亦較高,讓企業難以取捨。故此,混合雲端已成為主流,讓企業得以盡享雲端的最大優勢。 

  市場研究機構 451 Research 在六個亞洲市場(包括香港)就混合雲端策略向 400 多位任職大型企業的 IT 決策者進行調查。該份《邁向混合雲端:亞太區企業對雲端及託管服務的需求》白皮書指出,很多企業會基於應用程式工作負載或業務需求制定雲端策略。另外,企業亦會選擇與熟悉的技術供應商合作,例如當企業選擇以私有雲端作為其混合雲端策略的第一步時,通常偏向選用現用的 IT 解決方案技術供應商,因為私有雲端平台大多與關鍵業務應用程式相連,如管理工具、虛擬化系統、網絡安全工具、採購及配置系統等。要確保私有雲端與上述應用程式完全互聯互通,必須熟悉其 IT 基礎設施,而現用 IT 解決方案技術供應商就具備此優勢。

  故此,當受訪者被問及內部部署(on-premises)私有雲端所選用的技術供應商時,最常提及的有 Microsoft、VMware、Oracle、Cisco、HPE、IBM 及 Dell EMC 等可支援不同應用程式的技術供應商。

  根據該研究,Microsoft 及 VMware 是最受歡迎的私有雲端技術供應商。當中有多達 46% 受訪者的企業使用上述兩間商用私有雲端軟件,讓其可在商用 x86 伺服器或融合系統上運行。同時,Microsoft 及 VMware 均有推出與其企業公共雲端無縫互通的內部部署私有雲端。以 Microsoft Azure Stack 為例,企業能以熟悉的 Microsoft Azure 公共雲端環境來建立私有雲端,既可輕易將敏感數據儲存在公司內,亦能在公共雲端運行各種工作負載以增加擴展性,盡享雲端之利。

  隨著內部部署的私有雲端逐漸成為混合雲端策略的關鍵要素,這些技術供應商在企業的雲端路上所擔當的角色亦日益重要。

  一切從業務需求開始

  在制定雲端策略時,很多企業的首個問題是該從私有雲端或公共雲端開始。然而,正確的問題應該是公司業務到底需要甚麼樣的雲端。由於每個企業都是獨一無二,故此這世上並沒有單一的雲端藍圖。企業必須深入了解當前的 IT 基礎架構、公司內部人才及流程,上述三項若不能互相配合,即使邁向雲端亦無法提升靈活性,享受雲端優勢。 

  另外,一般企業甚少為其 IT 基礎設施進行年度審計,很多時候在進行雲端遷移時才發現不少商業系統和應用程式尚未為雲端環境作好準備,大大加深邁向雲端的難度。為了確保能夠順利遷移到雲端,愈來愈多企業選擇與託管服務供應商(MSP)合作,及早作好準備。MSP 不僅熟悉公共及私有雲端,亦善於因應企業業務所需而度身制定最合適的混合雲端策略。經驗豐富的 MSP 能助 IT 決策者安全無縫地遷移至雲端,更重要的是能夠提供意見、解決方案及指引,協助企業衝破邁向雲端的重重障礙。

   

  您會感興趣的內容

  相關文章